top of page

#ผู้ว่าชัชชาติรวมพลังเพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน" ฟื้นฟูป่าชายเลนหนึ่งเดียวของกรุงเทพ


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการจัดกิจกรรม "เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน" ณ จุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะลึกเข้ามาเกือบ 1 กิโลเมตร ระยะทางยาว 4.7 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนหายไป 2,735 ไร่ โดยที่ผ่านมามีการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูไปแล้ว 233 ไร่ การป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน หรือการทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อป่าชายเลนเจริญงอกงาม ชายฝั่งฟื้นฟู สัตว์น้ำขยายพันธุ์เจริญเติบโต ก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อไปบางขุนเทียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ขอฝากทุกคนร่วมมือกัน กทม.ไปคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องไปด้วยกัน รับรองว่าจะทำบางขุนเทียนให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมที่ร่วมกันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 200 ท่อ ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 600 ต้น (เป็นต้นกล้า 200 ต้น และฝักโกงกาง 400 ฝัก), การปล่อยปูฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนของบางขุนเทียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page