top of page

ผู้ว่านครปฐม นำคณะจัดกิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565


วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ผ่านระบบดิจิทัล จากนั้นได้ร่วมกันติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการเว้นระยะห่าง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงอาหารของโรงเรียนอีกทั้งทาสีขอบทางและทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน ตลอดจนทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และพื้นที่โดยรอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อีกด้วย


Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page