top of page

ผู้ว่าระยองพาชม...การเปิดตัว"ผ้าตากะหมุก" ผ้าพื้นถิ่นลายโบราณจังหวัดระยอง

ศูนย์รวมข่าวดีระยอง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นลายโบราณจังหวัดระยอง” ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง


โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ประธานในพิธี

ร่วมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ อาทิ นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ เป็นต้น

"วันนี้ จังหวัดระยอง ได้เปิดตัว ผ้าตากะหมุก อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง เป็นผ้าที่มีลวดลาย สะท้อนอัตลักษณ์ของคนระยองที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อยากให้พวกเราชาวระยองภาคภูมิใจ ส่งเสริมและร่วมกันใส่ผ้าลายตากะหมุกกันนะครับ"ผู้ว่าบอกเล่า


การสนับสนุนส่งเสริมผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) และแนวทางในการสนับสนุนงานผ้าและงานสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และการยกระดับ ภาพลักษณ์ ในเวทีระดับประเทศ” กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้นํามากําหนดเป็นแนวคิด การขับเคลื่อน งานวัฒนธรรม ระหว่าง ปี พ.ศ.2561-2570 ที่ว่า

“เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม” ส่วนหนึ่งได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม มีการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จากการนําผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล


จังหวัดระยองนับว่าเป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การสืบค้น ทางประวัติศาสตร์ จนทราบถึงเรื่องราวของลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) ผ้าลายดั้งเดิมโบราณของจังหวัดระยอง นับว่า เป็นคําตอบของบริบท ทางสังคมและภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ประจวบเหมาะกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่เน้นการผลักดัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล จะเป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่จะพัฒนาให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) ของ จังหวัดระยอง เป็นที่รู้จัก โดยการผลิตออกมาเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ สามารถ จําหน่ายในทางออนไลน์ และมีการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นการพิมพ์ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน ในการนี้จังหวัดระยองได้ประกาศเมื่อวันทึ่ 21 มกราคม 2565 ให้ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจําจังหวัดระยอง เป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองสืบไป
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page