S__5062658.jpg

ผู้ว่าอุตรดิตถ์ จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์

ภายใต้งานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบรางวัลผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์


ศูนย์รวมข่าวดีล้านนา


วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สี่แยก หอวัฒนธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธาน งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ ภายใต้งานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบรางวัลผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ . โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป็กทอง ผบก.ภ.จว.อ.ต. นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรง ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เมืองอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นอภ.ลับแล นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นอภ.พิชัยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน .

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรมตัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบย่างที่ดีต่อสิงคบในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นศิลปินแห่งชาติและพัฒนาสังคมให้มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป นั้นคณะกรมการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2565ได้พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ผลปรากฏดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ จำนวน 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุคมศักดิ์ อรรถโกวิท นายณัฐภล ศักดิ์สงวน นายชาญชัย ด้วงแดง -ประเภทประยุกต์ศิลป์ จำนวน 1 ราย คือ นายวิทยา กานต์ธัญลักษณ์ -ประเภทศิลปะการออกแบบ จำนวน 1 รายคือ นายจงจรูญ มะโนคำ -ประเภทประณีตศิลป์ จำนวน 7 ราย คือ นางสีนวล หมวกทอง นางทองใบ ลาเบ้า นางบุญเทียน สิงดา นางสีไว ลาน้อย นายบุญเรือง รอดคง นายสำเภา แหยมคง นายอนุวัฒน์ สอนสุวรรณ์

2.สายศิลปะการแสดง -ประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 5 ราย คือ นายซ่อนกลิ่น พุ่มพร ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา นายนิล แยงเจริญ นายวันชัย รุ่งเรืองธรรมนางประนอม กาวีใจ -ประเภทคนตรีสากล จำนวน 1 ราย คือ นายสุรพล วรรณกูล

3.สาขาภาษาไทย -ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน 1 ราย นางสุนทร ทั่งมั่งมี . ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและหิลป็นพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ปีพ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบยกย่องเชิดชเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น สร้างสรรค์อันทรงคุณค่า และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้ -สายศิลปะการแสดงประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 1รายคือ นายสิทธิพร แช่หว่อง -ประเภทนาฏศิลป์ไทย จำนวน 2 รายคือ นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย นางรัชนี เกียรติสาร -ประเภทนาฏศิลป์สากส จำนวน 1 ราย นายวิชิตา อิ่มชาสี -สาขาภาษาไทย ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยตีเด่น จำนวน ๒ ราย นางสุวลักษณ์ รัตตธา นางสัฐิกา ผาบไชย .

นอกจากนี้ก่อนจะเริ่มงานมีการเสวนา “ผ้าทอลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายจงจรูญ มะโนคำ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไทยยวน ลับแล นางรัชนีวรรณ คล้ำชื่น อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเสวนาดังกล่าว

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand