top of page

ผ่านปีใหม่ไป!!ของขวัญปีใหม่อะไรยังเหลืออายุอยู่บ้าง ตามไปดู...ที่กระทรวงพลังงงาน

ตามที่กระทรวงพลังงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2567 แก่ประชาชน ผ่านปีใหม่ไปมีทั้งที่หมดอายุและมีอายุแตกต่างกัน ลองตามไปดู!!!


นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย


1. ด้านไฟฟ้า : คงค่าไฟฟ้าให้บ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จ่ายค่าไฟฟ้าในราคาเดิมคือ 3.99 บาทต่อหน่วย ส่วนบ้านที่ใช้เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จ่ายไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย (งวดเดือนมกราคม - เมษายน 2567)

2. ด้านก๊าซหุงต้ม : ตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) (มกราคม - มีนาคม 2567)

3. ด้านราคาน้ำมันดีเซล : ตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่ออีก 3 เดือน ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร (มกราคม - มีนาคม 2567)

4. ด้านราคาน้ำมันเบนซิน : ยังคงลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินต่อเนื่อง 0.80 - 2.50 บาทต่อลิตร แล้วแต่ชนิดน้ำมัน (จนถึง 31 มกราคม 2567)

และในปีหน้า จะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทุกชนิด ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อสร้างความ "มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน" ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน留言


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page