top of page

พฤกษา ยืนหยัดแนวทาง ESG ในมิติสังคมสู่เป้าหมายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ESG

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ปี 4 ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยดำเนินการปรับปรุงบ้านหลังใหม่ให้คนพิการในชนบท ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง รวมทั้งการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษามีมุมมองเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกบริบทของการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการผสานแนวคิดทั้งสามด้านไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจสภาพแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เข้าไปในแนวนโยบายและการดำเนินงานทุกส่วน โดยเฉพาะในมิติด้านสังคม ภายใต้แนวคิดเรื่องการใส่ใจเพื่อสังคม หรือ Heart to Society เราเชื่อว่า ทุกภาคส่วนสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาแบ่งปันและร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม มีสิทธิ์และศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ซึ่งสามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเสมอภาค

ภายใต้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย พฤกษามุ่งหวังว่าคนไทยทุกคนควรได้รับโอกาสในการมีบ้านและมีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดี โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” จึงเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของพฤกษาที่สะท้อนแนวนโยบายด้าน ESG อย่างชัดเจนด้วยความมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ผู้มีความพิการไม่ว่าจะเป็นด้านการมอง การเดิน หรืออื่นๆ ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่แล้วที่อยู่อาศัยของพวกเขาไม่เอื้อต่อความปลอดภัยและไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต ดังนั้น เมื่อเป็นเรื่องบ้าน เราใช้ความชำนาญในการสร้างบ้านและการออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนพิการ โครงการนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างบ้านใหม่ให้พวกเขาแต่ยังสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้ดีและสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นด้วย เรายังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ช่วยเหลือให้คนพิการที่มีศักยภาพมีอาชีพมีงานทำ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองในการใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย” นางสาวอังคณา กล่าว

โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการต่อเนื่องมาสามปี โดยในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการได้มีการขยายพื้นที่ให้ความเกื้อกูลแก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับปี 2565 พฤกษายังคงดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในพิกัดพื้นที่ชนบทของจังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง

สังคมดีขึ้นได้ย่อมมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่นดียวกับความสำเร็จของโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ที่มาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นและก่อประโยชน์สูงสุด มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมถึง โรงพยาบาลวิมุต ในนามบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ที่ว่าการอำเภอ อบต. และเทศบาลตำบล

ให้ความร่วมมือทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลการอยู่อาศัยของคนพิการ สภาพปัญหาและจัดลำดับการให้ความช่วยเหลือในการสร้างและปรับปรุงบ้านให้คนพิการในชนบทเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบาย และมีอาชีพ นับเป็นการมอบโอกาสและความเท่าเทียมในการมีบ้านเป็นของตนเองและเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติด้านสังคมของพฤกษา นอกเหนือจากการใส่ใจดูแลสังคมแวดล้อมแล้ว พฤกษายังให้ความใส่ใจสังคมภายในองค์กรด้วย โดยมีแนวนโยบายที่เปิดกว้างสำหรับคนพิการในการทำงานในองค์กร ให้สิทธิ์ ให้โอกาสและความเท่าเทียมสำหรับพนักงาน บุคลากรทุกฝ่ายในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า รวมถึงมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพในบรรยากาศท่ามกลางความหลากหลาย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page