top of page

"พิธา-นายกโพล"- ขณะ"เศรษฐา"ทำงานเกือบปี ความดีไม่ปรากฎไม่อยู่ในใจคนส่วนใหญ่

การเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2-2567” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

                จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 45.50 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ ชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมือง มีความรู้ และความสามารถรอบด้าน อันดับ 2 ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 12.85 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศ อันดับ 4 ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ การทำงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต อันดับ 5 ร้อยละ 4.85 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาของประเทศ อันดับ 6 ร้อยละ 3.40 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารที่โดดเด่น และมีความน่าเชื่อถือ อันดับ 7 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหาร เข้าถึงประชาชน และชื่นชอบนโยบายที่ผ่านมา ร้อยละ 3.40 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (พรรคประชาธิปัตย์) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายชัยธวัช ตุลาธน (พรรคก้าวไกล) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) พลตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และร้อยละ 0.55 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

                  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.20 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 16.85 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.00 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 7.55 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 5 ร้อยละ 3.75 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 8 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย ร้อยละ 1.05 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อไทยรวมพลัง และพรรคไทยภักดี และร้อยละ 1.10 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

                 เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.95 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.70 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง

 

                ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.95 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.65 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.70 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 96.10 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.15 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.75 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

 

                ตัวอย่าง ร้อยละ 36.30 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.20 สมรส และร้อยละ 2.50 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 20.50 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 38.15 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.20 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.45 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.70 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

                ตัวอย่าง ร้อยละ 8.80 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.65 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.65 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 19.30 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 5.85 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

                ตัวอย่าง ร้อยละ 21.85 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 29.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 6.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.45 ไม่ระบุรายได้


(เรื่องราวนี้ประกอบ)


1.ทำไมคะแนนนิยมลด-และทำไมคะแนนเพิ่ม


2.[ นัยยะของนิดาโพล ต่อพลพรรคก้าวไกล ] กับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

1.ต้องขอยกความดีความชอบให้เพื่อนๆ พรรคก้าวไกลทุกคน รวมถึงทีมงานจังหวัด ทีมงานในพื้นที่ พนักงาน สมาชิกพรรค ว่าที่ผู้สมัคร และผู้แทนราษฎรที่ทำงานกันอย่างหนักและพิสูจน์ตัวเองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจ

2.ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทำโพล และให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกล พรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวัง และเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำงานให้หนักขึ้น สมกับความคาดหวัง และยิ่งความคาดหวังมาก พวกเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นให้เต็มที่

3. ประชาชนกว่า 15-20% เห็นว่า "ยังหาคน-พรรคที่เหมาะสมไม่ได้" ทำให้พวกเราต้องไปนั่งคิดและเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้ประชาชน 20% เขานอนไม่หลับ แล้วจะสามารถทำให้ประชาชน 20% นี้ มารวมกับ 49.20% ของเราให้ได้ เพื่อที่จะเปลี่ยนใจผู้คน ว่าพวกเรานี่แหละคือตัวแทนของเขา คือแคนดิเดตของเขาให้ได้

เป็นโจทย์ที่พวกเราพลพรรคก้าวไกลต้องทำงานอย่างหนักครับ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page