top of page

"พ่อเมืองกระบี่"ลุยเองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดกระบี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ เป็นจังหวัดเป้าหมายที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมระยะที่ 3 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีต้นแบบ "เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 37 จังหวัด 40 พื้นที่" ซึ่งการดำเนินการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับแหล่งชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งร่างคำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จังหวัดกระบี่


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศึกษาข้อมูลในพื้นที่ อ.เขาพนม และ อ.ลำทับ พร้อมสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและความเหมาะสม ที่จะพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.กระบี่ พร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาในครั้งต่อไปดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page