top of page

ภาคธุรกิจภูเก็ตร้อง"สุริยะ"เร่งโครงการรับมือวิกฤติจราจรด่วน! อาทิ โครงการทางพิเศษเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ เป็นต้น
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคมนาคม กระทรวงคมนาคมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาจราจรติดขัดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางทุกวัน กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ โดยขยายโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต และพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดปัญหาการจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่เชื่อมโยงการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งในทุกมิติ


สำหรับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้เข้ามาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในวันนี้ ได้ขอให้เร่งรัดโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการทางพิเศษเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ทล.4027 (ช่วง บ้านเมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (ทางลอดท่าเรือ) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ภาคเอกชนสามารถเปิดเส้นทางการเดินรถประจำทางสายใหม่ นอกจากนี้ภาคเอกชนได้เสนอขอให้ศึกษาและยกระดับศักยภาพการคมนาคมจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติเพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดในอนาคต

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินงานทุกโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนร่าง TOR เพื่อจัดหาผู้ออกแบบ ส่วนการเปิดเส้นทางการเดินรถประจำทางสายใหม่ของภาคเอกชน ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบกเร่งการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกและรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงศึกษาออกแบบเพื่อก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านขนส่งและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น แต่พบว่าเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะต้องผ่านสะพานสารสิน ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับภูเก็ต แต่เรือสำราญขนาดใหญ่ลอดผ่านไม่ได้ ทำให้เรือต้องเดินเรืออ้อมใช้เวลาเดินทางนาน จึงมอบให้หน่วยงานออกแบบสะพานแห่งใหม่ให้มีความสูงให้เรือขนาดใหญ่ลอดผ่าน โดยนอกจากคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานแล้วขอให้เป็นสะพานที่มีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดภูเก็ตได้อีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มศักยภาพจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Gateway อันดามัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน”

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page