S__5062658.jpg

มารู้จักSEC-การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นแบบไหน?
ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand