top of page

รฟม.เข้มความปลอดภัยจัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแก่พนักงานฯ

คมนาคม-ขนส่ง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรววงคมนาคม ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทาน โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรรับเชิญจากศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของ รฟม. ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้าง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ รฟม.

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page