top of page

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนภารกิจเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์

    วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนภารกิจเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล  รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น ๓  อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

            ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง มีภารกิจจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขอนามัย การป้องกัน ควบคุมและการรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่ง จึงได้กำหนดข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่จะร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการศึกษาทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม จะเป็นแหล่งฝึกทักษะทางคลินิกหลักสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

 

          โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ (A) ขนาด ๘๖๐ เตียง ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) โดยเฉลี่ยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ๑,๑๓๗,๗๐๘ รายต่อปี ผู้ป่วยใน ๔๗,๑๑๖ รายต่อปี ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและมะเร็ง มีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงสามารถทำการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้

 

สำหรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ ๒๓ ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะยกระดับการศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการผลิตหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ 

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page