top of page

ลดโลกร้อน!!!ผู้นำต้องทำก่อน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGs

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้แนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” เสริมสร้างพลังความรักความสามัคคี ความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันที่ 18 ม.ค. 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการจัดกิจกรรม “ถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน” เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้แนวคิด “ผู้ว่าฯ ชวนคิด ชวนทำ ผู้นำต้องทำก่อน” ณ หมู่ที่ 1 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในอำเภออินทร์บุรี ร่วมในกิจกรรม

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน” ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และภาคประชาชน ซึ่งภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำปิ่นโตมาร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นด้วยกัน พร้อมพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน มุมมองในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรม “ถังขยะอินทรีย์ทุกครัวเรือน” ซึ่งภายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ได้เชิญชวนให้ผู้นำชุมชนสาธิตตัวอย่างการคัดแยกเศษอาหารที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมารับประทาน แยกทิ้งลงในถังขยะเปียก มุ่งเน้นให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นแบบอย่าง “ผู้นำต้องทำก่อน” ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่พี่น้องประชาชน หลังจากนั้นได้มีการเสวนาถึงประโยชน์ของการแยกขยะอินทรีย์ที่มีในทุกครัวเรือน เช่น การปรับสภาพขยะมูลฝอย ให้มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาดิน กลายเป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวอีกว่า “อำเภออินทร์บุรี ได้มีการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนแล้ว กว่า 13,000 ครัวเรือน จากจำนวน 14,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.11 โดยมีแนวคิดที่ว่า “ผู้นำต้องทำก่อน” พร้อมทั้งน้อมนำหลักการทรงงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ความว่า “การเป็นผู้นำนั้น ต้องให้รองเท้าสึกก่อนก่อนกางเกงขาด กล่าวคือ ผู้นำต้องลงพื้นที่ออกตรวจตราจนรองเท้าขาด ไม่ใช่นั่งเก้าอี้ทำงานจนกางเกงขาด” โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการจัดให้มีการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเอง และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังครัวเรือนใกล้เคียง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะขยายวงรอบต่อ ๆ ไป จนพื้นที่ของอำเภออินทร์บุรี มีการคัดแยกขยะอินทรีย์และถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบ 100 % ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน สมดังเจตจำนง “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา” นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“นอกจากนี้ จังหวัดสิงห์บุรียังได้ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญ คือ ทรัพยากรดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน มาพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการแกล้งดิน ปลูกหญ้าแฝก การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ฯลฯ จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลก ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายสำคัญในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดิน ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soils, where food begins" เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างของอาหารบนโลก สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ทุกคน ซึ่งการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวในช่วงท้าย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page