top of page

ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ :Expressway Traffic Management Center ที่วันนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมงาน


เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ในการนี้ นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.


การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร กทพ. ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้

นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2

นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาว ทักษิณา กรไกร รักษาการหัวหน้าแผนกวิจัยและนวัตกรรม กองวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง “ระบบจราจรอัจฉริยะ กทพ. (EXAT-ITS)”

นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารบรรยายเรื่อง “ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (EXAT Traffic Management Center:ETM)


จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) และพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum)

นำเยี่ยมชมโดย นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page