top of page

สจล. ลงนาม MOU ร่วมกับ Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) แห่งสหรัฐอเมริกามุ่งศึกษาวิจัย

นวัตกรรมด้านพลังงานนิวเคลียร์ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดระดับโลก โดยมี นายเจมส์ วอส (James Voss) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามใน งาน Defense and Security Show 2023 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องปฏิกรณ์แบบไมโครโมดูล (Micro Modular Reactor: MMR) สำหรับเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์แบบไมโครโมดูล เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนสำหรับนานาประเทศ ที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนภายในประเทศต่อไปในอนาคต

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page