top of page

สถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค. 2566


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Professional Certification Program) ด้านความยั่งยืน โดยใช้เนื้อหาที่กำหนดจาก GRI โดยตรง


GRI Professional Certification Program เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของผู้มีวิชาชีพด้านความยั่งยืน ในการนำมาตรฐาน GRI ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของการรายงานด้านความยั่งยืน


ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืนที่รับรองคุณวุฒิโดย GRI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพด้านความยั่งยืนระดับสากล


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน GRI ประกอบด้วย 3 รายวิชา (Courses) ได้แก่GRI Standards Certified Training Course มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้จัดเตรียมรายงานขององค์กรและผู้มีวิชาชีพด้านความยั่งยืน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการรายงานแห่งความยั่งยืนขึ้นในองค์กร โดยยึดหลักการรายงาน (Reporting Principles) และแนวทางในการระบุและประเมินผลกระทบที่เกิดจากกิจการ เพื่อใช้ในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญ (Material Topics) ต่อการดำเนินการและขอบเขตในการดำเนินการ รวมทั้งแนวการบริหารจัดการกับประเด็นที่นำมาดำเนินการ ตลอดจนคุณภาพของข้อสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้กิจการสามารถพัฒนากระบวนการรายงาน (Reporting) ขึ้นในองค์กร มิใช่หลักสูตรที่ให้คำแนะนำในการเรียบเรียงเนื้อหารายงานเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งเล่มรายงาน (Report) เพราะหลักการสำคัญของ GRI คือ การบูรณาการความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของกิจการจากกระบวนการรายงานอย่างแท้จริง


บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในรายวิชา GRI Standards Certified Training Course (ระยะเวลา 2 วัน) ในรุ่นต่อไป (พฤหัสที่ 31 ส.ค. - ศุกร์ที่ 1 ก.ย.) สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ


*******************

(ชมเรื่องราว:::: เอ็กโก กรุ๊ปจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบันและอนาคตบนเส้นทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ยั่งยืน มากว่า 30 ปี ) คลิกComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page