top of page

สร้างการท่องเที่ยวให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืน ต้องทำอย่างไร?

ท่องเที่ยวยั่งยืน

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


“การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน โดยในโอกาสที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้น ต้องเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะหากมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลใหม่ต้องให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำงานจะอยู่ที่หน่วยงานเดียว เพราะการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ ในการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐควรเอื้อให้ภาคเอกชน สมาคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนยังช่วยให้เกิดการกระจายอำนาจ กระจายงาน กระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการ ไม่ใช่ การใช้อำนาจ แต่เป็น การให้อำนาจ การประสานงาน และรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ดังนั้น ทุกกระทรวงต้องประสานการทำงานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และสร้างความยั่งยืนได้”


คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน พบว่า Demand สูง แต่ Supply ไม่พร้อมเนื่องจากมีอุปสรรคต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อของระบบขนส่ง เที่ยวบินที่มีจำนวนจำกัด และนโยบายไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจัง เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลใหม่จะต้องจัดการ Supply Site เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ (Demand) ที่สูงขึ้นได้ โดยรัฐบาลต้องผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ และสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะภาคเอกชนคือผู้มีประสบการณ์ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปได้ นอกจากนี้ การ Redesign การท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพ และความยั่งยืน การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การท่องเที่ยวและบริการของไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


“การท่องเที่ยวมีการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม อาหาร และความเป็นมิตรของคนไทย ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งหากจัดการได้จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20-30 ล้านคนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”


ที่มา. งานสัมมนาและเสวนา ในหัวข้อ “ข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอีเว้นท์ (UTCC Event Lab) อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page