S__5062658.jpg

หยุดซ้ำเติมความสูญเสีย!!!“กสทช.” มีหนังสือด่วนที่สุด ขอสื่อฯ

ศูนย์รวมข่าว

“กสทช.” มีหนังสือด่วนที่สุด ขอสื่อฯ หยุดซ้ำเติมผู้สูญเสียเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู หยุดเสนอเนื้อหาหมิ่นเหม่จริยธรรม - ขัดกฎหมายพร้อมระบุ การสัมภาษณ์ญาติผู้เสียหาย เสี่ยงกระทบสภาพจิตใจ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ สทช 2707/ว45599 เรื่อง การตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงองค์กรวิชาชีพด้านกิจการโทรทัศน์ โดยใจความระบุว่า


"ตามที่ปรากฏเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายราย โดยมีการเผยแพร่ภาพของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต การพยายามให้รายละเอียดของบุพการีหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมถึงการพยายามสัมภาษณ์บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็กหรือบุคคใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


โดยผู้เสียหายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในการที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการนำเสนอเนื้อหาข่าวในลักษณะดังกล่าวรวมถึงการพยายามสัมภาษณ์ผู้เสียหายนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้เสียหาย อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง อันอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 และมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ


ทั้งนี้ หากการนำเสนอข่าวดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจมีความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 และผู้เสียหายอาจฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและอาญากับสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวดังกล่าวได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ดูแลและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โปรดดำเนินการตรวจสอบและกำชับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ ตลอดจนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง"


ทั้งนี้ ท้ายหนังสือลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand