top of page

อบรมฟรี พร้อมกัน 5 แห่งทั่วประเทศ!ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เพื่อครูวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

( 14 มีนาคม 2566) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อยอดความร่วมมือจากโครงการห้องเรียนเคมีดาว กับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดเวิร์คช้อป “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small-scale chemistry laboratory) ภายใต้โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น. พร้อมกัน 5 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ (รับเพียง 30 ท่าน/แห่ง) ได้แก่ 1) โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 2) โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 3) โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) 4) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน (ภาคเหนือ) และ 5) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต (ภาคใต้)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดสู่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนเคมีของนักเรียนทั่วประเทศ ผ่านการทดลองที่มีความปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโก ชุดการทดลองมีขนาดเล็ก ใช้สารเคมีน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดของเสีย โดยครูทุกท่านจะได้รับชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ประกาศนียบัตรจาก สพฐ. และสามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้ ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หรือปิดรับเมื่อครบจำนวน)

Комментарии


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page