top of page

อลังการUmekita "อนุทิน"นำคณะเยี่ยมชมโครงการUmekita ระยะที่2 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะที่ 2 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะที่ 2 พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางเมริกา สีวะรา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น


โครงการ Umekita ระยะที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 ภายใต้ชื่อ “Grand Front Osaka” ซึ่งการพัฒนาโครงการเกิดจากการร่วมทุนของ 9 บริษัท โดยมี Mitsubishi Estate Co., Ltd. เป็นผู้นำโครงการ (Project Lead) ร่วมกับหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและเทศบาลของเมืองโอซากา และ Urban Renaissance Agency (UR) มีขนาดพื้นที่ 91,150 ตารางเมตร โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวคิด “Osaka MIDORI LIFE – ‘MIDORI (Green)’ and ‘Innovation’ in Harmony” มุ่งสร้างพื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสีเขียว (Midori) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรม และเป็นพื้นที่ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมและดำเนินรูปแบบชีวิตที่มีพลังและสร้างสรรค์ โดยโครงการฯ เน้นการพัฒนาพื้นที่ประกอบด้วย (1) การปรับพื้นที่ (Land Readjustment Project) เพื่อจัดสรรรูปแบบการใช้งานพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ (2) Urban Park Project เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยและหลุมหลบภัยในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า การเยี่ยมชมโครงการ Umekita ในครั้งนี้ ทำให้คณะผู้แทนไทยเห็นถึงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยรอบให้มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการพัฒนาเมือง สามารถนำไปเป็นแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศไทยต่อไป


และในโอกาสเดินทางดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สถานีรถไฟโตเกียวเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2457 ออกแบบโดยนายคินโกะ ทัตสึโนะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาคารสถานีรถไฟ Amsterdam Central ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาในปี 2542 สภาเมืองโตเกียวร่วมกับบริษัท JR East ได้ร่วมกันวางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและปรับปรุงอาคารสถานีให้ดูสวยงามดังเช่นในอดีต โดยใช้งบประมาณกว่า 50,000 ล้านเยน หรือ 17,000 ล้านบาท โดยตัวสถานีประกอบด้วย ชานชาลาทั้งหมด 31 ชานชาลา ซึ่งให้บริการทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น และบริเวณใต้ดินภายในสถานีและโดยรอบสถานี ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟโตเกียวถือได้ว่าเป็น “ยุคบุกเบิก” ของการประยุกต์แนวคิด “Transit-Oriented Development (TOD)” แห่งแรก ๆ ของประเทศญี่ปุ่น


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สำหรับการบรรยายประวัติความเป็นมาของสถานีโตเกียว ซึ่งทำให้คณะผู้แทนไทยได้รับทราบภูมิหลังความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นหลายเส้นทาง ทั้งนี้ การเยี่ยมชมและใช้บริการระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทางสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างภูมิภาคต่อไป


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page