top of page

อุตฯ ปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บนสลากกินแบ่งรัฐบาลอุตฯ ปลื้ม อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บนสลากกินแบ่งรัฐบาล เน้นย้ำ! ภาคอุตสาหกรรมต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพร้อมอยู่ร่วมกับชุมชน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้สถาน ประกอบการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่ง สอดคล้องกับ BCG โมเดล ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับชุมชน ต่อยอดการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Green Economy ของ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568 รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.30 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร่วมการยกระดับการเป็นอุตสาหกรรม สีเขียวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ที่ 3” หรือ ระบบสีเขียว (Green System) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถาน ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวเผยแพร่ ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภคได้จึงทำให้โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นขออนุญาตจากกระทรวง อุตสาหกรรมเพื่อนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวตีพิมพ์ลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่งวดออกรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และในปี 2565 กรอ. ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอ เทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบต่อไป อธิบดี กรอ. กล่าวปิดท้าย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page