top of page

เข้มความปลอดภัย! "สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์"จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ ครั้งที่ 4-1/2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง รองประธานคณะทำงานและผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom


ที่ประชุมฯ รับทราบผลการทดสอบการขนส่ง LNG ทางรถไฟ ครั้งที่ 2 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ JR-Freight ทำการทดสอบการขนส่งถัง LNG แบบยกและเคลื่อนที่ได้ (ISO Container Tank) ทางรถไฟจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ไปยังสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งเป็นการทดสอบการขนส่ง LNG เป็นครั้งแรกทางรางในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางของประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่สามารถปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟยิ่งขึ้น ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้


1. ผู้ที่จะขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ ต้องติดป้าย UN Number รวมทั้งป้ายเตือนวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล บริเวณข้างบรรจุภัณฑ์ ให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้สังเกตได้ง่าย 2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดแนวเส้นทางการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ 3. ศึกษามาตรฐานการกองเก็บสินค้าอันตรายที่ลานกองเก็บสินค้า (Container Yard หรือ CY) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถกองเก็บสินค้าอันตรายได้อย่างปลอดภัย 4. จัดให้มีการทำชุมชนสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟในพื้นที่ทั้งต้นทางและปลายทาง 5. การจัดหาซีลล๊อคอุปกรณ์และที่จ่ายก๊าซของตัวถังและตีตราให้เรียบร้อยก่อนขนส่ง

นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ ที่กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการอ้างอิงมาจาก “The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) 2021” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟทั่วโลก โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางราง รวบรวมข้อเสนอแนะของคณะทำงานก่อนกรมการขนส่งทางรางออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เป็นข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติของการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟต่อไป ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาการใช้ประโยชน์ของลานกองเก็บสินค้า (CY) แต่ละแห่งในปัจจุบัน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไปComentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page