top of page

เชียงรายจัดแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาวะ" Wellness city "

"เชียงรายเมืองสุขภาพดี วิถีน่ายล ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

ศูนย์รวมข่าวดีล้านนา

(13 ก.ค.66) ที่ห้องมณฑา โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาวะ Wellness city โดยมีนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดทิศทางมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มขีดความสารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยในฐานะภาคีของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลก ในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จากภาคพลังงานและภาคขนส่ง พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศทุกวิถีทาง ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2608 โดยในที่ประชุมนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้อธิบายความเป็นมาของโครงการฯ และสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาคพลังงาน ภาคขนส่ง ภาคกำจัดของเสีย ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม เพื่อที่จะได้หาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาวะ Wellness city "เชียงรายเมืองสุขภาพดี วิถีน่ายล ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"


(ชมเรื่องราว:::: เอ็กโก กรุ๊ปจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบันและอนาคตบนเส้นทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ยั่งยืน มากว่า 30 ปี ) คลิก


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page