top of page

เปิดสินเชื่อ A-Cash Gold แก้ปัญหาการก่อหนี้นอกระบบเกษตรกร

ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR เสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้าหวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก


นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทำให้รายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.จึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเงินฉุกเฉินในครัวเรือน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


สำหรับเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ A-Cash Gold ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดการชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา โดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page