top of page

เปิด 3ผู้ว่าใหม่EEC 3 จังหวัด(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง)

เปิดตัวผู้ว่าใหม่ 3 จังหวัด EEC ทั้ง 3 ท่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 37 ราย โดย3 ตำแหน่งเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ลองตามไปดูว่าทั้ง 3 ผู้ว่าใหม่ย้ายมาจากไหน?และชื่อเสียงเรียงนามเป็นใคร???


ท่านแรก ผู้ว่าขจรเกียรติ รักพานิชมณี ที่ย้ายมาจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจจังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง )จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


ท่านที่สอง ผู้ว่าธวัชชัย ศรีทอง ย้ายจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชลบุรี

ท่านที่สาม ผู้ว่าไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ย้ายจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระยอง


ยินดีต้อนรับ ทั้ง 3 ผู้ว่าใหม่ เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อรองรับการเติบโต EEC ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งมิติใด มิติหนึ่งไว้ข้างหลัง!!!

ศูนย์รวมข่าวดี EEC

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page