top of page

เมื่อ #เศรษฐา ไม่ปลื้ม!!! "การด้อยค่า-การไม่รู้จักโต"ของ 2 #ตัวตึงจากก้าวไกลดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page