top of page

เอ็กโก กรุ๊ปจับมือHitachiร่วมศึกษาแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัท Hitachi ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมศึกษาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในโครงการนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต S-Curve และ New S-Curve ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับบริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Hitachi Energy (Thailand) Limited ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ “Accelerated Digital Transformation: DX Study” ในนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงนำผลการศึกษาไปต่อยอดในโครงการพัฒนาอื่น ๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ตามความเหมาะสม

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ที่ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 621 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ทั้งประเภท S-Curve และ New S-Curve โดยมี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยหุ่นยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

“เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่ การรองรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบิน และ Data Center เป็นต้น ตลอดจนใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้ารองรับความต้องการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” นายเทพรัตน์ กล่าว

นายแอนดรูว์ แฮมมิลตัน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Digital Transformation Consulting & Marketing บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. กล่าวว่า “Hitachi Asia (Thailand) และ Hitachi Energy (Thailand) เล็งเห็นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” เพื่อเป็นกรอบในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้มีความอัจฉริยะและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภท S-Curve ของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ต่อไป”

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ และฮิตาชิ เอเชีย รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ทีมงานทุกคนยืนยันที่จะใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพื่อร่วมกันดำเนินงานบนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”

ปัจจุบันโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2566 ขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแสดงความสนใจในการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง


EGCO Group Joins Hands with Hitachi to Co-study a Development Plan for Technology and Intelligent Systems for “EGCO Rayong” Industrial Estate Project

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group and Hitachi Group signed a memorandum of understanding (MOU) to jointly study technology and intelligent systems for the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project which is to be developed into a Smart & Green Industrial Estate to serve the needs of targeted industrial customers of the future S-Curve and New S-Curve in the Eastern Economic Corridor (EEC).

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said, “EGCO Group together with Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. and Hitachi Energy (Thailand) Limited signed a MOU to carry out a project to study the development of technology and intelligent systems under the project named "Accelerated Digital Transformation: DX Study" for the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project which seeks to jointly develop an appropriate technology and smart system plan in this industrial estate, as well as apply the study results to other development projects of EGCO Group as appropriate.”

This cooperation is in line with EGCO Group's goal to develop the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project, located in Map Ta Phut Municipality, Muang Rayong District, Rayong Province, covering an area of 621 rai, to be a smart and green industrial estate. The Special Economic Promotional Zone which has been announced in the Royal Gazette is to support both S-Curve and New S-Curve industries. The four targeted S-Curve and New S-Curve industries which will be promoted to invest in the Special Economic Promotional Zone comprise digital industry, next-generation automotive industry, robotic manufacturing industry, as well as aviation and logistics industries.

“EGCO Group is committed to developing the “EGCO Rayong” Industrial Estate to respond to the needs of modern industries in all aspects including research & development and business promotion according to the targeted industries, such as the production of electric vehicles, modern battery production, supporting the aviation industry and data center, etc., resulting in using expertise in the power business to support the demand for renewable energy and clean energy. It also places great emphasis on environmentally friendly management, caring for the community and society as well as all stakeholders according to EGCO Group’s strategic direction for driving the organization towards sustainability under the concept of Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth,” said Mr. Thepparat.

Mr. Andrew Hamilton, General Manager of Digital Transformation Consulting & Marketing Group, Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd., said, “Hitachi Asia and Hitachi Energy see this MOU as a great opportunity to work with EGCO Group to co-create the digital transformation roadmap for the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project. The objective of the roadmap is to guide EGCO Group on its journey toward planning, designing, constructing and operating smarter and more sustainable industrial estates thus contributing to Thailand’s targeted S-curve industries growth in the Eastern Economic Corridor (EEC)."

Dr.Worawut Waruttamapornsu, Country Managing Director, Hitachi Energy (Thailand) Limited said, “Hitachi Energy and Hitachi Asia are excited to work with EGCO Group for achieving its smart and green goals for the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project. Hitachi affirms the knowledge and expertise of the teams for the collaboration for the roadmap based on the commitment to developing social innovation solutions for a smart, green and sustainable energy future for all.”

Currently, the “EGCO Rayong” Industrial Estate Project is in the process of designing details to prepare the infrastructure management system and allocation of usable space for maximum benefit. The construction is expected to commence in mid-2023. Meanwhile, EGCO Group is in the process of finalizing business and marketing plans, in line with the needs of the industries and to support the needs of targeted customers who expressed their willingness to invest in this industrial estate.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page