top of page

เอ็กโก กรุ๊ปเข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ(ระยะที่2)” ย้ำเจตนารมณ์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

{Greener=องค์กรที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม}

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ปเข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ(ระยะที่ 2)” สนับสนุนการสร้างโมเดลจัดการขยะภายในองค์กรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง พร้อมย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างระบบนิเวศ ที่ดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” ที่จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 28 องค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง ภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับถนนวิภาวดีรังสิตอันเป็นที่ตั้งของอาคารเอ็กโกและองค์กรพันธมิตร


การเข้าร่วมโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) จึงไม่เพียงจะส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย


“เอ็กโก กรุ๊ป มีความเชื่อว่า “ต้นทางที่ดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ การคำนึงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่ดำเนินกิจการจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและค่านิยมองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงปัจจุบัน และมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกและระบบนิเวศที่ดีแก่ส่วนรวม เพราะการจัดการขยะไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่ยังนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนในที่สุด” นางสาวสลิล กล่าวเจตนารมณ์องค์กร


โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) จะเน้นการวิเคราะห์และต่อยอดผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 โดยเชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) เพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้าง รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรแก่ภาคธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page