top of page

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” 4 ปีซ้อน

เชิดชูการเปิดเผยข้อมูล ESG ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส

ESG


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” หรือ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูล ESG (Environmental, Social and Governance) ต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางสาวกุลกนก เหลืองสร้อยทอง ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากว่า 30 ปีของการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใส ผ่านการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ”

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 เรื่อง “การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการและผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท”

สำหรับในปี 2565 มีองค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น 121 องค์กร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จำนวน 56 องค์กร ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 43 องค์กร และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จำนวน 22 องค์กร

Commenti


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page