top of page

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งต่อพลังใจและบริจาคเงินรวม 2 ล้านบาท ให้ 9 มูลนิธิ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่

เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าส่งต่อพลังใจสู่สังคมและมอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 จำนวนรวม 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง ครอบคลุมทุกด้านของสังคมทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายโครงการฯ ในการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแบ่งปันพลังใจและส่งต่อความช่วยเหลือแก่สังคม พร้อมตอกย้ำบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสของเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยนโยบาย No Gift Policy

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิดในการแบ่งปันความสุขและส่งต่อความช่วยเหลือให้บุคคลอื่นในสังคม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างบรรทัดฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและนโยบาย No Gift Policy ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการนำงบประมาณที่เคยใช้จัดทำของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแทน พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคผ่านโครงการนี้ด้วย ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการบริจาคทั้งหมด ทั้งนี้ จากการจัดโครงการฯ ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทสามารถรวบรวมยอดบริจาคได้ทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และได้ส่งมอบเงินให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มูลนิธิต่าง ๆ นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมต่อไป

“เอ็กโก กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อพลังใจให้กับสังคมไทย ควบคู่กับการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตอกย้ำแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทยของเอ็กโก กรุ๊ป ตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และต่อไปในอนาคต” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

สำหรับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (โครงการ “หยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ”) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิกระจกเงา (โครงการ “ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา”) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ได้แสดงความขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป และโครงการฯ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ในการนำเงินบริจาคดังกล่าว ไปใช้ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นางทิพา โรจน์วาธรรม กรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 เป็นอย่างมาก ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งนับว่าเป็นการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด สำหรับเงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะการออกหน่วยแพทย์ในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการรักษาและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมต่อไป

นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการบริหาร มูลนิธิคนพิการไทย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป ที่มอบงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปผลิตรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกที่เหมาะสมกับร่างกายและการใช้ชีวิตของคนพิการ เพื่อส่งมอบให้กับเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีเด็กพิการที่ด้อยโอกาสติดต่อขอความอนุเคราะห์รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจากมูลนิธิฯ กว่า 1,000 คน เงินบริจาคนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ตามปกติ

นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า มูลนิธิกระจกเงาจะนำเงินบริจาคจากโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ไปใช้สนับสนุนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ที่มีภารกิจให้การศึกษาและสอนทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานในไร่ส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถอยู่ได้ในสังคมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน

นายเพชร มโนปวิตร นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ปี 2 ของเอ็กโก กรุ๊ป นับว่าเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดี โดยเงินสนับสนุนที่สมาคมฯ ได้รับจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์นกในถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เกาะมันใน จังหวัดระยอง รวมถึงด้านการจัดกิจกรรมดูนก Bird Walk แก่สาธารณชนฟรี เป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจธรรมชาติและเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าสิ่งนี้คือพื้นฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page