top of page

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565” ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน

พลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI” (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการดูแลและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอด 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “การได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยได้กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง นั่นคือ เป้าหมายระยาวในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ.2050 และเป้าหมายระยะกลางในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% และการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ลง 10% ภายในปี ค.ศ. 2030”


สำหรับในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ทั้งหมด 170 บริษัท สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน


ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี ในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืนจะนำข้อมูลด้าน ESG ของ บจ. มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งนักวิเคราะห์การลงทุน ยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน ผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page