top of page

แบ่งแล้วงานรองนายกฯ"ภูมิธรรม"คุม"พาณิชย์-เกษตร-ดิจิตัล-สาธารณสุข"กำกับEEC-SME-สสส.-ดิน-น้ำ

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 229/2566 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้


ส่วนที่ 1 นิยาม


ในคำสั่งนี้

“กำกับการบริหารราชการ” หมายความว่า กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ

การปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

ที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกำกับการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

“สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการ หรือข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

“กำกับดูแล” หมายความว่า กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสั่งให้รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการส่วนที่ 2


1. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.1.3 กระทรวงพาณิชย์

1.1.4 กระทรวงสาธารณสุข


1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.2.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


1.3 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้

1.3.1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

1.3.2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1.3.3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1.4ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.3 ยกเว้น

1.4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

1.4.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์

1.4.3 การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และกรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

1.4.4 การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล

1.4.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

1.4.6 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ

1.4.7 เรื่องสำคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม


ส่วนที่ 3


2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.1.1 กระทรวงคมนาคม

2.1.2 กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

2.1.3 กรมประชาสัมพันธ์

2.1.4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2.1.5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2.1.6 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา)


2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่ง และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.2.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2.2.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2.2.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2.2.4 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ

การสร้างความสามัคคีปรองดอง

2.2.5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ

2.2.6 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้


2.3 การดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

2.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1 - ข้อ 2.2 ยกเว้น การดำเนินการตามกรณีในข้อ1.4.1 - ข้อ 1.4.7


ส่วนที่ 4


3. รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.1.1 กระทรวงการต่างประเทศ

3.1.2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.1.3 กระทรวงวัฒนธรรม


3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.2.2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.2.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3.2.4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


3.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1 - ข้อ 3.2 ยกเว้น การดำเนินการตามกรณีในข้อ1.4.1 - ข้อ 1.4.7


ส่วนที่ 5


4. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

4.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

4.1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.1.2 กระทรวงมหาดไทย

4.1.3 กระทรวงแรงงาน

4.1.4 กระทรวงศึกษาธิการ


4.2 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐดังนี้

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


4.3ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1 - ข้อ 4.2 ยกเว้น การดำเนินการตามกรณีในข้อ1.4.1 - ข้อ 1.4.7


ส่วนที่ 6


5. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)

5.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

5.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 ยกเว้น การดำเนินการตามกรณี

ในข้อ1.4.1 - ข้อ 1.4.7


ส่วนที่ 7


6. รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

6.1.1 กระทรวงพลังงาน

6.1.2 กระทรวงอุตสาหกรรม

6.2ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 6.1 ยกเว้น การดำเนินการตามกรณี

ในข้อ1.4.1 - ข้อ 1.4.7


ส่วนที่ 8


7. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)

7.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

7.1.1 กรมประชาสัมพันธ์

7.1.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

7.1.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

7.1.4 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา)

7.2 การมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

- บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

7.3 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

7.3.1 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

7.3.2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.3 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


ส่วนที่ 9


8. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนี้

8.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

8.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น

เป็นเรื่องระดับผู้นำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ

8.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจากต่างประเทศ

8.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

9. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้มีอำนาจปฏิบัติแทนนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ

ในหน่วยงานที่สั่งและปฏิบัติราชการ

10. ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใด เป็นประธาน อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธาน

11. ราชการที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแต่บางส่วนมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับการบริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

12. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

13. ในการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page