S__5062658.jpg

แปลกแต่จริง!!กรมบัญชีกลาง ตีแสกหน้ากรณีสำนักพุทธฯเสนอจ้าง“พงศ์พร”6แสน/ปีอีก1ปีทั้งที่อบรมมา3ปีแล้ว.กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ลงนามโดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ส่งถึง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ขออนุมัติค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านกฎหมาย ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้


1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลงวันที่ 2 เม.ย.2561 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ว่า หากส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาในภารกิจใดๆ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ และให้มีการถ่ายทอดงานหรือฝึกฝนให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนต่อไปได้


2. กรณีที่ขออนุมัติค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายนั้น เห็นว่า ในการดำเนินงานตามภารกิจด้านกฎหมาย นิติกรรม และสัญญา การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับคดี ซึ่งเป็นภารกิจปกติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นภารกิจที่สำคัญ และกรมบัญชีกลางเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อช่วยดำเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรในช่วงการเปลี่ยนผ่านให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือกรมบัญชีกลางในข้อ 1 กรณีดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าที่ปรึกษาได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการจัดอบรมหลักสูตรด้านกฎหมาย เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งเป็นเวลาพอสมควรต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับงานด้านกฎหมาย การดำเนินการทางคดี และการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในชั้นพิจารณาคดีตามเขตอำนาจของศาล รวมทั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การถือปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จึงไม่เห็นชอบตามที่เสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เกษียณตั้งแต่ปี2562 แต่ทำงานต่อเนื่องมา 3 ปี


อนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 นั้น


สำหรับคำสั่งดังกล่าว มีรายละเอียดว่า เพื่อให้การทำนุบำรุง การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา การพัฒนางานพระพุทธศาสนา การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในพุทธศาสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยให้ พ.ต.ท.พงศ์พร มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 1.ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานด้านการพระพุทธศาสนา 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย 3.รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และมาตรการแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านนายวิษณุ เป็นระยะ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ตามที่ร้องขอและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา โดยให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนาอยู่ในความควบคุม การกำกับดูแลของนายวิษณุ เครืองาม รอง

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand