top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

แม้หนังสือเล่มล่าสุด"ลุงตู่"จะชื่อว่า"ผู้นำ"แต่ผลนิด้าโพลล์วันนี้ ยังอยู่ในฐานะ"ผู้ตาม"อุ๊งอิ๊งค์...

การเมือง

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.20 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 15.75 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 15.65 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 5.10 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 4.45 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) อันดับ 11 ร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 3.35 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายเศรษฐา ทวีสิน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)

สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.75 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.75 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 5.40 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 2.95 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.95 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย และพรรคเพื่อชาติ

ด้านพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.85 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.15 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 12.15 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 3.25 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคเพื่อชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.95 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.70 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.95 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.65 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.70 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.80 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.70 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 33.05 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.15 สมรส และร้อยละ 1.80 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 25.90 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.85 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.75 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.90 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.45 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.70 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.95ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.65 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.55 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 7.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.10 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.50 ไม่ระบุรายได้


อนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ทีมงานสนับสนุนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกหนังสือมา 2 เล่ม เล่มแรกชื่อว่า " ผู้นำ" โดยอธิบายในแต่ละบทอย่างสละสลวย โดยเฉพาะ "ขอเวลาอีกไม่นาน...เราจะทำตามสัญญา" ใครสนใจลองไปซื้อหาอ่าน

ส่วนอีกเล่มชื่อว่า "มาเหนือเมฆ" นัยว่า 8 ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนผู้นี้ ได้ทำให้ประชาชนมีความสุข เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ดังนายวิทยา แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวไว้ว่า "เป็นครั้งแรกที่ตู้กับข้าว ของชาวอีสานเต็มตลอดทั้งเดือน มีทั้งมาม่า กะปิ น้ำปลา ข้าวสาร" ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่มาถึงยุคลุงตู่ จึงได้มีสิ่งนี้....เพราะลุงคนนี้ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง(ลองคลิกฟังเสียงสดๆ จากTiktok( "เพราะ#บัตรลุงตู่ ทำให้ตู้กับข้าวชาวอีสานเต็มตลอดเดือน!!https://www.tiktok.com/@closeupthailand.com/video/7211799562422471937?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7126980902315886081)


ขณะที่ Israel in Thailand โพสต์เมื่อวันก่อนว่า เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะเอกอัครราชทูตสตรีประจำประเทศไทยจากทั้งหมด 9 ประเทศ พร้อมแขกพิเศษ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรือ “คุณอุ๊งอิ๊งค์” ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทดลองผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของอิสราเอลที่มีต้นกำเนิดจากทะเลสาบเดดซี *** Yesterday, the Ambassador of Israel H.E. Ms. Orna Sagiv attended a get together where nine female Ambassadors to Thailand spent an afternoon exploring the beauty wonders of the Dead Sea. The event was joined also by Miss Paetongtarn Shinawatra or Khun “Ung Ing”, Pheu Thai Party’s chief advisor on public participation and innovation.


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page