S__5062658.jpg

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ฉบับที่ 2เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


มาตรา 7 สำนักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานผู้บังคับบัญชาสำนักพระราชวัง

(2) กรมบังคับการสำนักพระราชวัง

(3) กรมมหาดเล็ก 904

(4) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(5) กรมสนับสนุน

(6) กรมราชเลขานุการในพระองค์

(7) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

(8) กรมกิจการพิเศษ

(9) ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักพระราชวัง"


มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 9 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้


(1) สำนักงานผู้บังคับบัญชา

(2) สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

(3) สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

(4) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

(5) กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

(6) ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์"

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


Cr.BBCTHAI คลิกติดตามต้นฉบับhttps://www.bbc.com/thai/thailand-60140758

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand