top of page

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

พิสูจน์การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน


พลังงาน-สิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำเจตจำนงของโรงไฟฟ้าขนอมที่มุ่งมั่น “เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย นายโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับโล่รางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดเผยว่า “โรงไฟฟ้าขนอม ในฐานะโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้และมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศมานานกว่า 4 ทศวรรษ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การยอมรับและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติและอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างเกื้อกูล โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรม เพื่อชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็น แนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งองค์กร ส่งผลให้การทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของพนักงานทุกคน”


นอกจากภารกิจผลิตไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าขนอมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ขนอมโมเดล” ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการสาธิตเกษตรอินทรีย์แบบ Smart Farm เพื่อสร้างวงจรการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนขนอมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน โครงการ “ข้าวใหม่ปลามัน” ที่สนับสนุนให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่นของตนเองมาแลกเปลี่ยนกัน ตลอดจนร่วมกับเอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งหมดสัญญาขายไฟฟ้าแล้ว ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้า และการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

“การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นไม่เพียงสร้างความภูมิใจ แต่ยังสร้างความมั่นใจว่าองค์กรได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตามเจตจำนงของโรงไฟฟ้าขนอมที่มุ่งมั่นเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายโกศล กล่าว

รางวัลอุตสาหกรรมมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปี 2565 มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 244 ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เคยได้รับ 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเภทการบริหารความปลอดภัย


Yorumlar


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page