top of page

โออาร์ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Fair)

พร้อมเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Fair) แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวอย่างซึ่งประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศและเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า ‘โออาร์ เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน การทำงานร่วมกันในองค์กร ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้วยเพศ อายุ หรือประสบการณ์ แต่ความแตกต่างเหล่านี้เมื่อมาอยู่รวมกันจะทำให้เกิดความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงควรเปิดใจรับฟัง เข้าใจ ยอมรับและให้โอกาส รวมไปถึงเคารพในตัวตนของพนักงาน และทำให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป นอกจากนี้ โออาร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยในสังคม ซึ่งรวมไปถึงคนตัวเล็ก บุคคลข้ามเพศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ โออาร์ ได้อย่างยั่งยืน’

ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสานพลังเครือข่ายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม

Komentarze


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page