top of page

"ไทยคม"ประกาศผลประกอบการปี2564 พลิกทำกำไรจากปีก่อน จ่ายปันผลหุ้นละ0.30 บาท


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 อยู่ที่ 144 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (normalized profit) จากธุรกิจหลัก ที่ 41 ล้านบาท พลิกฟื้นจากผลขาดทุน (139) ล้านบาทในปี 2565

เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมที่บริษัทให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และรายได้จากการให้บริการแบนด์วิธ (ช่องสัญญาณดาวเทียม) ที่บริษัทซื้อจากผู้ให้บริการดาวเทียมรายอื่น เช่น แบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงการซื้อแบนด์วิธจากผู้ให้บริการต่างประเทศ โดยบริษัทยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการด้านบรอดคาสต์และบรอดแบนด์

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,303 ล้านบาท ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมสำหรับลูกค้าบรอดคาสต์ สาเหตุหลักมาจากการใช้งานที่ลดลงของลูกค้าในประเทศ ประกอบกับการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีลูกค้าบางส่วนที่บริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการ โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถโอนย้ายไปยังดาวเทียมที่บริษัทให้บริการได้ รวมถึงการลดลงของรายได้จากการให้บริการด้านบรอดแบนด์จากการใช้งานที่ลดลงของลูกค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้ หลังการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทาน บริษัทได้ส่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียบร้อยแล้ว ทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและต้นทุนค่าสัมปทานลดลง ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 อยู่ที่ 144 ล้านบาท โดยกำไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการพิเศษ ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการแข็งค่าเงินดอลล่าร์เมื่อเทียบกับเงินบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลกำไรสุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติโดยไม่รวมผลจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า สำหรับปี 2564 มีจำนวน 41 ล้านบาท พลิกฟื้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน (139) ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 57%

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 2.01 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page