top of page

ไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีหารือพิเศษของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN–Japan Tourism Minist

ขานรับการผสานความร่วมมือสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Tokyo Prince กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นำคณะเข้าร่วมการประชุมพิเศษรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Tourism Ministers’ Special Dialogue) โดยมีผู้นำระดับสูงของชาติอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมงานฯ นำโดย ดร.เกา กึมฮวน เลขาธิการอาเซียน จากสํานักเลขาธิการอาเซียน นางสาวตูเตียตี อับดุล วาฮับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรขั้นพื้นฐานและการท่องเที่ยว จากบรูไนดารุซสลาม

นายทิศ จันทรา ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว จากกัมพูชา นายซันดิอากา ซาลาลุดดิน อูโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากอินโดนีเซีย นางสวนสวรรค์ วิยะเกต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว จสก สปป.ลาว นายไครุล เฟอร์ดาอุส บิน อัคบาร์ กัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม จากมาเลเซีย นายฟรานซิสโก กัลบูอาดี รองนายกรัฐมนตรี แ ละรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม จากติมอร์เลสเต นายไซโต เท็ตสึโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว จากญี่ปุ่น ร่วมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ นำโดย ดร.คูนิฮิโกะ ฮิระบายาชิ เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น นายโยชิกิ ทาเคะอูชิ รองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา นายนูร์ อาหมัด ฮามิด ประธานกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นายฮิโรยูกิ ทากาฮาชิ ประธานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวญี่ปุ่น นายอัสซุมิ กาโม ประธานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และนายโยชิอะกิ โฮมโพ หัวหน้าองค์การท่องเที่ยวโลก สํานักงานภูมิภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

โดยช่วงเช้าของวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มีการหารือทวิภาคี (Bilateral Meeting) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเลขาธิการอาเซียน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ และหารือทิศทางการดําเนินงานของไทยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค อาเซียน อาทิ มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พร้อมกันนี้ยังมีการหารือทวิภาคี ร่วมกับรองเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เกี่ยวกับประเด็นโอกาสของไทยในการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ OECD และหารือร่วมกับรมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) การท่องเที่ยวเชิงชุมชน (Community Based Tourism) การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองฯ ตลอดจนการจัดตั้งคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันวิจัยด้าน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTTRI – AIRO)

ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นการประชุมหารือวาระพิเศษ รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่น โอกาสนี้ รมว.กก. ได้กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยว โดยได้มีข้อริเริ่มหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งข้อริเริ่มหลายประการ สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับการดําเนินการในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป ตัวอย่างข้อริเริ่มประการแรก ได้แก่ - การพัฒนา ยกระดับ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และบุคลากรฝด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานร่วมระดับภูมิภาค - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการ เช่น การรับมือกับภาวะ “นักท่องเที่ยวล้น”, การส่งเสริมความเป็นธรรมของการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตลอดจน การนําอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ อันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะทวีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นได้มากในอนาคต - ข้อริเริ่มการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ จาก “การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล” ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อนึ่ง การประชุมหารือพิเศษของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Tourism Ministers’ Special Dialogue) จัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Tokyo Prince ภายใต้หัวข้อ “อนาคต 50 ปีข้างหน้าของอาเซียน-ญี่ปุ่น: การออกแบบวิถีสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ อาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการหารือใน 2 ประเด็นหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ (2) การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ฯลฯ จะร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นภายใต้ประเด็นหลักดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับภูมิภาค และแสดงให้นานาชาติรับรู้ว่าภูมิภาคของเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page