S__5062658.jpg

1สค.65กทพ.จะทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านฯทางเข้า ตู้ฟ้า)

คมนาคม-ขนส่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มดำเนินการตามลำดับดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด่าน ฯ บางปะกง 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 1. ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 2. ด่าน ฯ บางบ่อ ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 3. ด่าน ฯ บางวัว ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 1. ด่าน ฯ บางนา ก.ม. 6 (ขาออก) ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 2. ด่าน ฯ วงแหวนรอบนอก ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 3. ด่าน ฯ บางพลี 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 1. ด่าน ฯ บางแก้ว ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ บางนา กม.9-3 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 1. ด่าน ฯ บางพลี 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 1. ด่าน ฯ เมืองใหม่บางพลี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ บางเสาธง ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 3. ด่าน ฯ บางพลีน้อย ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 4. ด่าน ฯ บางสมัคร ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 5. ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 6. ด่าน ฯ ชลบุรี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

ผู้ใช้ทางสามารถขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง ไม่ต้องหยุดรับบัตรและไปชำระค่าผ่านทาง ณ ด่าน ฯ ขาออกได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand