top of page

"3ปีสุรเชษฐ์"ดันดัชนีคะแนนความโปร่งใสการดำเนินงานกทพ.พุ่งต่อเนื่องจาก87.94-92.77ล่าสุด94.11"ผ่านดี"

คมนาคม-ขนส่ง

กทพ. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน จนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่ 94.11 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

​​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ผ่านดี 94.11 คะแนน พร้อมมุ่งหน้ายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กทพ. ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 94.11 คะแนน โดยภายใต้การบริหารงานของ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. นับตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2566 กทพ. ได้รับคะแนน ITA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 ได้ 87.94 คะแนน ปี 2565 ได้ 92.77 คะแนน และปีล่าสุด 2566 ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่านดี” ถือเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เข้าร่วมประเมินในปี 2557


​กทพ. ได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร


​ทั้งนี้ กทพ. จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการทางพิเศษ และสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 กทพ. นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นเงิน 5,075 ล้านบาท ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลำดับที่ 6 ที่นำส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด โดยตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้นำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินรวมจำนวน 52,936 ล้านบาท

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page