top of page

51 ปี กทพ: ROAD TO SUSTAINABILITY เปิดคัมภีร์องค์กรสู่ความยั่งยืน:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 3 ธ.ค. 2566


SDGs-ESG


กระแสเรื่องความยั่งยืน ตามเป้าหมายองค์การสหประชาชาติ 17 ข้อ กำลังเป็นวาระที่หลายองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคประชาสังคม ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็น เพราะเป็นแนวโน้มใหม่ของโลก

หลายองค์กร กำหนดยุทธวิธี และแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องแต่ละบริบทธุรกิจ หรือ ภารกิจองค์กรนั้น ๆ เนื่องจากเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่ทำกันแบบไฟไหม้ฟาง ในระยะวันสองวัน เดือนสองเดือน จำต้องลงมือทำต่อเนื่อง และ ไม่หยุด พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นปกติในที่สุด

โดยบันไดขั้นแรก ซึ่งหลายองค์กร นำมาใช้ เพื่อเป็นกลไกก้าวไปสู่ความยั่งยืน คือ ESG (ESG : Environmental, Social and Governance) ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี SDGs เป็นเป้าหมาย โดยผ่านตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ตามมา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.ที่ก่อตั้งมานานกว่า 51 ปี ตรงกับวันครบรอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผ่านผู้บริหารระดับสูงจากรุ่นสู่รุ่น!!!กระทั่งถึงวันนี้ก้าวสู่ #องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"การสร้างทางด่วนให้มั่นคง ยังต้องวางรากฐานโครงสร้างให้แข็งแรง มั่นคง ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษ การสร้างองค์กรขนาดใหญ่ให้เกิดความยั่งยืน จำต้องวางรากฐานที่แข็งแรงเช่นเดียวกัน ความโปร่งไส และเปิดเผย เป็นหนึ่งในเครื่องมือง่าย ๆ ของนักบริหารยุคใหม่!!!

(ติดตามอ่านจาก ROAD TO SUSTAINABILITY เปิดคัมภีร์องค์กรสู่ความยั่งยืน:การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page