top of page

6วันรวด! “สุริยะ” ระดมความเห็นหน่วยงาน “คมนาคม” สัมมนากำหนดทิศทาง “ขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ปี 2567 - 2568 ผลักดันนโยบาย Quick Win เดินหน้า 72 โครงการสำคัญ


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ปี 2567 และปี 2568 โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอประชุมราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน ปี 2567 และปี 2568 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบไว้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตามหลักการ “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้มอบไว้สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 - 2568 ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ซึ่งจะทำให้นโยบายทั้งหมดเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดทำ Action Plan ทุกหน่วยงานจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นตลอดช่วงเวลาของการ Workshop ครั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำการผลักดันนโยบาย Quick Win 2567 และ 2568 โครงการสำคัญ 72 โครงการ ที่กระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวต่อสาธารณะให้รับทราบไว้แล้ว นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค 2. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับเส้นทางในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับจีนตอนใต้ (รถไฟไทย - สปป.ลาว - จีน) โครงการ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ 3. ให้ความสำคัญกับโครงการแลนด์บริดจ์ เปิดประตูการค้าสองฝั่งสมุทรทางภาคใต้ นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ตลอดช่วงเวลากว่า 3 เดือน ที่ผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้ง 2 ท่านเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงคมนาคม พวกเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกท่าน ผมจึงมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการ Workshop ในครั้งนี้ จะนำไปสู่ Action Plan ที่มีประสิทธิภาพและผลักดันให้นโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ นายสุริยะ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการสัมมนาฯ ในวันนี้ มีความคาดหวังอยากให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดและบูรณาการโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2567 รวมทั้งร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปี 2568 ตามภารกิจและโหมดการขนส่งในทุกมิติ และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุน แยกตามแหล่งเงิน ประโยชน์ที่จะประชาชนจะได้รับ และแผนการดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อนำภาพผลงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วในช่วง 99 วันที่ผ่านมา มารวมกับผลลัพธ์จากการทำ Workshop ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงทิศทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอนาคต ซึ่งสามารถจับต้องได้และสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งความอุดมสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ ผมจะมารับฟัง Action Plan และสรุปผลการสัมมนาจากทุกหน่วยงานในวันที่ 29 มกราคม 2567 และจะทำการแถลงผลการทำ Workshop ต่อสื่อสารมวลชนเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page