top of page

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+”

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค. 2566

การตลาด

ส่งเสริมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด(GSK)และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัยมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เอสซีจี และทรูดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “GenยังActive50+”เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์และ LINE OA: @GenYoungActive เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปีนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน การเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมผู้สูงวัย รวมทั้งโอกาสเกิดโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพต่าง ๆ ที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่ม 50+ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อน productivity ของประเทศ และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย


ซึ่งโครงการ Gen ยัง Active 50+ จะเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนรศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาควิชาฯ ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ตลอดจนคนในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแล ภายใต้ชื่อโครงการGen ยัง Active 50+ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านโรคต่าง ๆ ยารักษาโรค วัคซีนที่จำเป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนกิจกรรมและบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมกับ GSK และได้รับการสนับสนุนข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย ทำให้เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive มีความครบถ้วนในทุกมิติสำหรับ Gen ยัง Active โดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงวัย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ในอนาคต

นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GSK เป็นบริษัท Biopharma ซึ่งให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถของบุคลากรมาขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวม 7 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Gen ยัง Active50+ โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่ม Gen ยัง Active เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีอิสระและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ไม่ว่าจะอายุ 50 หรือมากกว่านั้น


โดยโครงการ Gen ยัง Active จะนำองค์ความรู้ความชำนาญจากองค์กรภาคีมาเผยแพร่ ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ Gen ยัง Active เข้าถึงได้ง่าย ทั้ง เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงวัยและคนไทยทุกคน อัปเดตความรู้และสามารถส่งต่อข้อมูลให้ครอบครัวและเพื่อน


ภายในงานได้จัดกิจกรรมโดยภาคีเครือข่าย 7 องค์กร นำโดย ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ดร.ยศวีร์ นิรันดร์วิชย กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และนางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ GSKนอกจากนี้ ยังมีช่วงสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพจากตัวแทน Gen ยัง Active นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และนายศักดิ์สิทธิ์ (โต๋) เวชสุภาพร ศิลปินนักร้อง ที่มาพร้อมกับคุณแม่โอ๋ ธนภรณ์ เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขแบบคน Gen ยัง Active ที่ยังคงแอคทีฟได้ในแบบที่ตัวเองต้องการหากสุขภาพดีทั้งกายและใจ


*******

(ชมเรื่องราว:::: เอ็กโก กรุ๊ปจากจุดเริ่มต้น ปัจจุบันและอนาคตบนเส้นทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ยั่งยืน มากว่า 30 ปี ) คลิกCommentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page