top of page

ADTE นำทีมเทคคอมพานีชั้นนำของไทยเปิดเวที AI For Executive พร้อมเปิดตัว 5 หลักสูตรใหม่

เร่งเครื่องธุรกิจไทย แซงหน้าคู่แข่งด้วย Deep Tech Knowledge

สถาบัน ADTE by ETDA (เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ KX Knowledge Xchange, Looloo Technology และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย จัดงาน AI For Executive: Outpacing the Competition with Deep Tech ชวน Speaker ผู้เชี่ยวชาญด้าน Deep Tech เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ เร่งเครื่องปลดล็อกธุรกิจไทย ให้รอด แซงหน้าคู่แข่ง ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) พร้อมเปิดตัว 5 หลักสูตร e-Learning สุด Exclusive รองรับธุรกิจที่อยากเข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง รับยุค Winner-take-all

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้บริหารสถาบัน ADTE กล่าวว่า จากบทบาทของ ETDA ที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยมี Ecosystem ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีการมองทิศทางของอนาคตในระยะยาวว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างให้ความสำคัญ มีการบรรจุไว้เป็นนโยบายรวมถึงแผนระดับชาติในหลายๆ ประเทศชั้นนำ ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วย ขณะที่ภาพรวมด้านการลงทุนของภาคเอกชนเกี่ยวกับ AI ทั่วโลก พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาพบว่า มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 93.5 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าการลงทุนภาคเอกชนจากปี พ.ศ. 2563 ถึง 2 เท่า สำหรับประเทศไทยนั้น หากเทียบในเวทีระดับโลกถึงความพร้อมในเรื่องของ AI จากรายงานของสถาบันวิจัย Oxford Insights เมื่อปี พ.ศ. 2564 พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 59 จากทั้งหมด 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้เราเห็น Gap ที่จะต้องนำไปสู่การส่งเสริมในเรื่องนี้กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมุมของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่รองรับการใช้งานต่างๆ พร้อมๆ กับการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ (Capability) ให้กับคนไทย รวมถึงยังพบว่า ทักษะด้าน AI ที่ไทยต้องเร่งเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยเพื่อไม่ให้ไทยตกขบวน คือ Machine Learning Engineer, Robotics Scientist, Data Scientist และ Research Scientist ซึ่งได้นำไปสู่การที่ ETDA ได้กำหนดเป็นอีกหนึ่งทิศทางในระยะยาว ที่ต้องการให้บุคลากรไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรู้แบบ Deep Tech มากขึ้น

ดังนั้น สถาบัน ADTE by ETDA แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล อีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยเร่งเครื่องให้ประเทศเกิด Digital Transformation ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ยกระดับทักษะความสามารถของคนไทยให้พร้อมรองรับโลกยุคใหม่ ด้วยองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่สำคัญๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ETDA จึงได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ ทั้ง KX Knowledge Xchange, Looloo Technology และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย จัดงาน “AI For Executive: Outpacing the Competition with Deep Tech: เมื่อ AI อยู่ตรงหน้า ธุรกิจคุณอยู่ตรงไหน?” เพื่อเป็นการจุดพลุให้คนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่นับวันจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและการทำธุรกิจของเรามากขึ้น โดยในหลายๆ ธุรกิจได้เริ่มเอามาใช้มากขึ้น และคาดว่าวันหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราแบบไม่รู้ตัว โดยการพูดคุยในงานนี้ได้จัดผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ซึ่งในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารขององค์กรและบริษัทต่างๆ หลากหลายประเภทอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นอกจากนี้ ในงานนี้ยังได้มีการเปิดตัว 5 หลักสูตร e-learning หลักสูตรดิจิทัลชุดใหม่ล่าสุดจาก สถาบัน ADTE ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนดิจิทัลพร้อมกับการทำงานและการทำธุรกิจแห่งโลกอนาคต ประกอบด้วย

· หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรธุรกิจ” (Artificial intelligence (AI) for business) ที่จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนแนะนำแนวทางในการใช้เทคโนโลยี AI ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถริเริ่มแนวคิดในการปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของตนได้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้ด้วยเทคโนโลยี AI เช่นเดียวกับแวดวงธุรกิจทั่วโลก

· หลักสูตร “Blockchain สำหรับผู้เริ่มต้น และโอกาสทางธุรกิจ” ที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้าน Blockchain เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ยกระดับทักษะให้พร้อมสอดคล้องกับเทรนด์โลก

· หลักสูตร “พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล” (Fundamentals of Data Analytics) ที่จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ให้คนไทยใช้งานฟังค์ชันต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสร้าง Chart และ Dashboard ช่วยนำเสนอข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ

· หลักสูตร “พื้นฐานคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์” (Computer & Cyber Security Fundamentals) ที่จะเน้นระบบพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Softwareเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและการรับมือในโลกไซเบอร์ พร้อมเสริมความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพต่อยอดสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในสายงาน

· หลักสูตร “e-Office กับความปลอดภัยในการใช้งาน” (e-Office and the security of use) ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรรัฐหรือเอกชน ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากองค์กรแบบเดิม สู่องค์กรดิจิทัลที่ทันสมัย ลดขั้นตอน และนำแนวคิด e-Office ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งทุกหลักสูตร ถือเป็นทักษะความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัล ที่ล้วนเป็นความต้องการของตลาดธุรกิจในยุคปัจจุบันที่จะสร้างโอกาสสู่โลกอนาคตให้พร้อมก่อนใคร โดยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักศึกษาที่สนใจ อยากอัพสกิลไปกับทั้ง 5 หลักสูตรนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ช่องทางการเรียน และสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เพจ ADTE by ETDA (https://www.facebook.com/ADTEbyETDA)

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page