top of page

BCG กับการพัฒนาท่องถิ่นควบคู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่การบริการสาธารณะระดับสากล พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” วาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้า เดอะแพลทตินัม ฮอลล์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่นายจตุพร กล่าวว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน แต่สิ่งสำคัญคือ จะต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบระเบียบ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่จนถึงลูกหลาน ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการยกระดับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแล้ว 6 แห่ง อุทยานมรดกอาเซียน 7 แห่ง พื้นที่สงวนชีวมณฑล 5 แห่ง และอุทยานธรณีโลก 2 แห่ง ซึ่งสถานการณ์โลกในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเข้มข้น ถือเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของประเทศไทย ที่จะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงความพยายามในระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย การทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะมีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชนรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการต่อยอดจุดแข็งของชุมชน เชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การขับเคลื่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular - Green Economy Model) เพื่อการพัฒนาประเทศให้สามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page