top of page

BCG Economyและยุทธศาสตร์ภูเก็ต สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน กับ"วีระศักดิ์ โควสุรัตน์"

โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษในหัวข้อ

"BCG Economy และยุทธศาสตร์ ภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน"


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page