top of page

Chief Sustainability Officer:CSOกทม. "Kick Offแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเมือง 8 ด้าน

SDGs

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

.

ในที่ประชุมฯ ประธานได้กล่าวถึงการร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเมืองที่สอดคล้องกับ SDGs ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเมือง 8 ด้าน ที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะ ขนส่ง พื้นที่สีเขียวและการรับมือ พลังงาน อากาศ น้ำ อาหาร บริหารจัดการและเศรษฐกิจสีเขียว ตอกย้ำจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ 8 ด้าน ไม่เพียงจะสร้างการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือถึงร่างคำสั่งผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยร่างคณะทำงานฯ ประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. คณะทำงานจัดทำแผน ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 2. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ด้านอากาศ ด้านน้ำ ด้านอาหาร และด้านบริหารจัดการ 3. คณะทำงานขับเคลื่อนแผนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ด้านขยะมูลฝอย ด้านพลังงาน ด้านการเงินและขนส่ง ด้านพื้นที่สีเขียวและการรับมือ 4. คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสื่อสารความเข้าใจ โดยบูรณาการความร่วมมือคณะทำงานจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนัก ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งได้หารือถึงร่าง Action Plan และประเด็นนโยบายสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำกรอบของแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนที่ได้จากการประชุมนี้ เสนอต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมือง เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบต่อไป

.

การประชุมในวันนี้มี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักพัฒนาสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักงานการต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page