top of page

Coca Cola แสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และพิจารณาขยายการลงทุนในไทย
(17 มกราคม 2567) เวลา 17.40 น (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองดาวอส ซึ่งช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง) ณ ศูนย์ประชุม Congress Centre เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบปะกับนาย James Quincey ประธาน และ CEO บริษัท Coca-Cola หนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตแบรนด์เครื่องดื่มมากกว่า 200 แบรนด์ โดยก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าบริษัท Coca Cola ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน และได้หารือกันในประเด็นการใช้ขวดพลาสติก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของมลภาวะ โดยที่ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในไทย และไทยพร้อมที่จะเป็น ศูนย์กลางของภูมิภาค Regional Hub เพราะตอนนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการค้าการลงทุน ที่จะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต การขนส่งผ่านด่าน ซึ่งมีความพร้อม นอกจากนั้น บริษัทฯ​ ยังได้เสนอแนวความคิด water resilience ที่จะทำให้การคืนน้ำให้กลับสู่ธรรมชาติ มีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ เพื่อความสมดุลในธรรมชาติ โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมให้ทีมงานของบริษัทฯ เข้ามาทำการศึกษา เพื่อให้ทำโครงการนำร่องในประเทศไทย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page