top of page

DAD จัดพิธีปิดหลังคาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดพิธีปิดหลังคาอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C เตรียมเปิดให้หน่วยงานทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ในปี 2567 พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 41 ไร่

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 DAD ได้จัดพิธีปิดหลังคาอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C ซึ่งเป็นพิธีที่แสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เพียงงานปิดเปลือกอาคาร งานด้านสถาปัตยกรรมภายใน งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ลอยตัวภายในพื้นที่หน่วยงานเท่านั้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานทยอยเข้าใช้อาคารได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2567

สำหรับหน่วยงานหลักที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่สำนักงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน C มีจำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. สำนักงานศาลปกครองสูงสุด 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 5. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 6. สำนักงานอัยการสูงสุด 7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8. กรมการท่องเที่ยว 9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 11. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ 12. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 โดยหน่วยงานที่ได้ยืนยันแบบผังการใช้พื้นที่และไม่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น สำนักงานศาลปกครองสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุดและ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นต้น จะสามารถทยอยเข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

สำหรับหน่วยงานที่มีการปรับแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ต้องเร่งสรุปแบบให้ได้โดยเร็ว หากหน่วยงานเร่งสรุปแบบ ก็จะสามารถเข้าใช้อาคารได้ในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2567

นอกจากนี้ DAD ยังมีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน C เพื่อให้บรรยากาศโดยรวมมีความร่มรื่น สดชื่น ผ่อนคลาย เอื้อประโยชน์ทั้งต่อการทำงาน การพักผ่อน การออกกำลังกาย และใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเมืองสีเขียวแห่งนี้จะมิใช่เพียงอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อในศูนย์ราชการเท่านั้น แต่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการชุมชนโดยรอบรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน A โซน B และ โซน C มีจำนวนพื้นที่รวมกว่า 378 ไร่ โดย DAD มีแผนที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งในระดับพื้นดินและสวนลอยฟ้ารวมกว่า 40 ไร่ หรืออย่างน้อยคิดเป็น 10% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้ 1. พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) มีขนาดพื้นที่ 5.05 ไร่ มีการจัดสวนด้วยไม้ยืนต้นผสมไม้พุ่ม และบนชั้นดาดฟ้าของอาคารจะทำเป็นสวน Urban Farming หรือฟาร์มเกษตรสำหรับคนเมือง สำหรับอาคารจอดรถอาคาร A เดิม DAD ได้พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ Welcoming Garden พร้อมลานกิจกรรม เปรียบเสมือนสวนหน้าบ้านที่คอยต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาภายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 2. พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหลังศาลพระพรหม ขนาด 5.75 ไร่ DAD ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ทำเป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย นอกจากจะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลบร้อนจากร่มเงาของไม้ใหญ่ ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในสวน อาทิ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ งานวันลอยกระทง และงาน Garden Food Truck อีกด้วย 3. พื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถึง อาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่เป็นแนวยาวรวม 12.05 ไร่ ซึ่งจะปลูกต้นไม้ใหญ่เรียงยาวเป็นทิวแถวกว่า 1,200 ต้น สร้างความร่มเย็น สดชื่น สบายตาด้วยสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ตลอดเส้นทาง นอกจากจะเป็นสวนสวยแล้วยังตั้งเป้าจะเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ 4. พื้นที่สีเขียวหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ขนาดพื้นที่ 12.65 ไร่ ซึ่งเชื่อมต่อกับสวนหลังศาลพระพรหม เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะกลายเป็นสวนสาธารณะ ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกของอาคารรัฐประศาสนภักดี และสามารถมองเห็นอาคาร C ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ อีกด้วย และ 5. พื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร B กับอาคาร C ขนาดพื้นที่ 5.10 ไร่ โดยเมื่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C แล้วเสร็จทั้งหมดช่วงปลายปี 2567 ประกอบกับแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ โดยไล่เรียงจากสวนสวยหน้าบ้านที่คอยต้อนรับทุกคนจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อด้วยทิวต้นราชพฤกษ์เหลืองอร่ามร่มเย็นตลอดเส้นทางสู่อาคาร A และอาคาร B ส่งต่อด้วยสวนสาธารณะเขียวชอุ่มสู่อาคาร C ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ยกระดับให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวลดและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page